Intensere buien, hogere temperaturen en kans op drogere zomers: volgens de klimaatscenario’s van het KNMI staat ons dat in Nederland in de toekomst te wachten. Daarom staat klimaatadaptatie hoog op de agenda bij gemeenten en andere overheden. Hoe voorkomen we wateroverlast en droogteperikelen en zorgen we voor duurzame, klimaatbestendige oplossingen? Toekomstbestendig bouwen vraagt om slimme oplossingen om steden, wijken en buurten leefbaar te houden. Daar denkt het team van Rockflow graag over mee.

 

Rockflow is een innovatief watermanagementsysteem met elementen van steenwol. Valt er een regenbui? Dan neemt Rockflow het water snel en effectief op, om het vervolgens gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het riool. Met een opnamecapaciteit van 95 procent kan steenwol aanzienlijk meer water opnemen dan andere infiltratiematerialen, zoals grind of lavasteen. Rockflow kan worden toegepast op vrijwel elke plek waar wateroverlast kan optreden. Onder wegen en straten bijvoorbeeld, maar ook onder pleinen, parken en wadi’s.

Toekomstgericht omgaan met water
Ze komen steeds vaker voor: hevige stortbuien, maar ook periodes van extreme droogte. Vooral in stedelijk gebied met veel verharding stelt de klimaatverandering gemeenten voor grote uitdagingen. Bij hoosbuien valt er in korte tijd zoveel regen, dat het rioolstelsel deze hoeveelheden niet kan verwerken. Daardoor komen straten blank te staan en kunnen woningen en gebouwen waterschade oplopen. In droge periodes kampen we in Nederland juist steeds vaker met een watertekort. Om te anticiperen op de toekomst moeten we dus slim omgaan met regenwater.

Wat kan Rockflow hierin betekenen? Het innovatieve watermanagementsysteem lost lokale knelpunten op, bijvoorbeeld door een bestaande wadi op te waarderen met steenwolelementen. De wadi wordt zo ondieper, zonder in te leveren op de buffercapaciteit van regenwater. Hierdoor ontstaat een veiligere situatie en wordt het onderhoud gemakkelijker én goedkoper.

Maar de effecten van de klimaatverandering zijn ingrijpend. Dat zien we nu al. Een duurzame totaaloplossing voor een groter gebied verdient uiteindelijk de voorkeur. Ook hier biedt Rockflow kansen. Zo kan Rockflow worden toegepast als lijninfiltratie, waarbij de traditionele hemelwaterafvoerbuis (HWA) wordt vervangen door een Rockflow-buffer over de gehele lengte van een weg. De buffer vangt het water op, waarna het vertraagd wordt afgegeven aan de bodem of aan riool- of oppervlaktewater, afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving.

 

Uit de praktijk: Horst aan de Maas
In de Limburgse gemeente Horst aan de Maas zijn hittestress, extreme droogte en forse regenbuien actuele thema’s. Om wateroverlast bij stortbuien, sterke opwarming in de zomer en verdroging tegen te gaan, besloot de gemeente het versteend gebied in de dorpskern te transformeren tot een open en groen gebied. Dit project werd uitgevoerd in een innovatieve bouwteamsetting, waarbij de betrokken partijen hun kennis en ervaring hebben gedeeld en ingezet voor de herontwikkeling van het gebied. Samen kwamen zij tot een ontwerp voor de groene ruimte van het gebied, waarin Rockflow is toegepast als totaaloplossing om regenwater op te vangen, vast te houden en te hergebruiken in de plantvakken.

 

Uit de praktijk: Haags schoolplein
Bij een eerdere renovatie van een Haagse basisschool in 2004 kwam de buitenruimte er bekaaid vanaf. Het schoolplein werd dichtgelegd met traditionele betontegels. In de zomer werd het plein al snel te heet, omdat de zon op de tegels brandde. Had het hard geregend? Dan bleef er water op het plein staan. Onlangs werd besloten om het schoolplein opnieuw in te richten, met ontstening en vergroening als dominante thema’s. Als toevoeging op plantvakken werd een ondergrondse waterberging van Rockflow gerealiseerd. De capaciteit van 75 m3 is ruim voldoende om het water bij piekbuien snel te bergen en daarna te infiltreren. Zo draagt het systeem bij aan een betere waterhuishouding in de directe omgeving.

Meer weten over deze of andere projecten waarbij Rockflow is toegepast? Bekijk onze cases en ontdek wat Rockflow kan betekenen.

 

Over Rockflow
Nu klimaatadaptatievraagstukken steeds complexer worden, neemt ook de diversiteit aan oplossingen toe. Rockflow neemt actief deel aan bouwteams en denkt graag mee over een duurzame oplossing voor uw vraagstuk. We kunnen water bergen, transporteren, infiltreren én hergebruiken. Wilt u weten hoe Rockflow in uw project kan worden toegepast? Vraag het ons, wij denken graag met u mee!