"Et område tiltænkt personer, som sætter pris på den nærhed og tryghed, man finder i en landsby" – sådan beskriver kommunens hjemmeside konceptet for det nye boligkvarter, hvis tredje byggefase blev indledt i 2020. Og det forpligter, når det gælder boligområdets udformning og udseende. Her er "nærhed" og "landlighed" nøgleordene. Eftersom området grænser delvist op til en jernbane, er der truffet foranstaltninger til at forhindre støjforurening fra forbikørende tog.

Mellem Zuidhoek 3 – sidste fase af projektplanen – og jernbanen er der opført en 3 meter høj støjskærm og oven på denne et 1,45 meter højt lydabsorberende Noistop støjhegn. Det sikrer områdets beboere ro og boligglæde. Første sektion af det opførte hegn er 400 meter lang og vil senere blive forlænget med yderligere 200 meter.

Projekt Beliggenhed

Kapelle, the Netherlands

Støjforurening er sundhedsskadeligt

Når ekstern støj overstiger et acceptabelt niveau, kan det med tiden få alvorlige følger for sundheden – enten direkte eller indirekte. Mere end 40 % af alle europæere er udsat for sundhedsskadelig støj. Støjforurening forårsaget af trafik og industri kan forhindres eller begrænses ved opførelse af støjskærm og opsætning af støjhegn. Noistop støjhegn anvendes f.eks. omkring (nyere) supermarkeder i boligområder, hvor beboerne kan være plaget af støj fra lastvogne, der leverer varer. De har også vist deres værdi i forbindelse med nybyggeri langs stærkt trafikerede veje og til bekæmpelse af støjgener på legepladser ved skoler.

Ved at reducere støjforurening fra trafik, boligområder, virksomheder og industri bidrager støjhegn til, at vi kan bo og arbejde i et mere fredfyldt miljø, og medvirker derved til større sundhed og trivsel.

noistop lapinus acoustics urban netherlands capelle case study fences fence